Muusikakool

Westholmi Muusikakooli visioon    

JW Muusikakool on JW Koolituskeskuse osakond, mis pakub mitmekülgset arvestatava tasemega muusikaõpet kõikidele soovijatele - algajatele ja edasijõudnutele, õpilastele ja täiskasvanutele – kõigile, kellel huvi pillimängu, laulmise, koosmusitseerimise vastu.


Muusikaosakonna missiooniks  

on pakkuda rõõmu musitseerimisest ja eriti koosmusitseerimisest! Ühine kogemus annab võimaluse saada osa vaimsest kultuuripärandist muusikaharrastuse kaudu. Muusikakool soovib kõikidele lastele pakkuda avastamislusti oma muusikalise talendi leidmisel ning selle arendamisel.

Westholmi muusikakooli eesmärgid:

  • pilliõppe kaudu pakkuda rõõmu musitseerimisest nii endale kui teistele;
  • avardada õpilase silmaringi ja suunata hindama vaimseid väärtusi;
  • aidata õpilast oma ande leidmisel ja innustada seda süstemaatiliselt arendama
  • anda igaühele võimalus arendada pillimängu oskusi vastavalt võimetele, arvestades igaühe ootuste ja võimalustega;
  • avastada erilise muusikalise andega lapsi ja soovi korral suunata neid edasi õppima;
  • muusikat tundva ja armastava kontserdipubliku kasvatamine;
  • võimaldada õpilastel samas koolis lisaks üldharidusele saada ka huviharidust;

Westholmi Muusikakoolis saab osaleda nii individuaal-, rühma- kui ka grupitundides.

Individuaaltundides on õpilasel võimalik valitud instrumenti õppida individuaalselt ja koos ühe kaasõpilasega. Individuaaltunni kuutasu on 1*45 min nädalas 82€ või 2*45 min nädalas 155€.

Rühmatunde võib teisiti nimetada ka instrumendi koosõppe tundideks. Õpilane omandab eriala põhitõed koos ühe või mitme kaaslasega samaaegselt tunnis viibides. Musitseeritakse koos, aga ka üksinda, arendades seeläbi ka individuaalseid musitseerimisoskusi. Rühmatunnid võimaldavad õpilastel teineteise kogemustest õppida, kujundades seeläbi tulevaste pillimängijate muusikakuulamisokust. Rühmatundide alla kuuluvad ka muusikateooriatunnid ehk solfedžo tunnid. Rühmatundide tasu on 1*45 min nädalas 50€ kuus.

Vaata instrumentide valikut ning õpetajaid lähemalt siit.

Grupitundides keskendutakse eelkõige koosmusitseerimisele, muusikateoreetiliste ja  praktiliste teadmiste omandamisele. Muusikalised teadmised kinnistatakse läbi ühistegevuse ja kooslaulmise. 

Grupitunde (min 8 õpilast) pakume eraldi aga ka lisaks instrumendiõppele (alates 2022/23 õppeaastast tasu 1x 45 min nädalas 40€ kuus). Vaata lisaks rütmikatunde ja vokaalansambleid

Westholmi Muusikakool liitus 2022. aastal Erahuvialakoolide Liidu ja Teadushuvihariduse Liiduga