Eelkool


Teatame, et 2024/2025. õppeaasta eelkooli rühmad on täitunud ja registreerimine on lõppenud. 

2024/25. õppeaasta eelkooli ava-aktused toimuvad aadressil Luise 38 järgnevalt:

teisipäeval, 10. septembril  2024 kell 16.30 (teisipäevase õpperühma lastele)
neljapäeval, 12. septembril 2024 kell 16.30 (neljapäevase õpperühma lastele)
NB! Rütmika tunnid algavad alates oktoobrikuust!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eelkooli kuutasu on 60 €  (Hinnas tööraamat. Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus.)

Eelkool toimub üks kord nädalas teisipäeviti või neljapäeviti kl 16.30 - 18.30 aadressil Luise 38.

Eelkooli õppe eesmärgid:

  • aidata lapsel kohaneda kooli keskkonnaga
  • anda positiivne õpikogemus ja luua valmisolek kooliks
  • anda vajalikud teadmised ja oskused esimesse klassi astumiseks

Õppesisu:

  • eesti keel – häälikud, tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine;
  • matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, 10-piires arvutamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused, mälu ja loogika arendamine;
  • loodusõpetus ja kodulugu - loodushoidliku suhtumise kujundamine, looduslooliste teadmiste täiendamine, kultuurihuvi toetamine, positiivsete väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine;
  • kunsti- ja tööõpetus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse arendamine, silma ja käe koostöö arendamine.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RÜTMIKARING eelkooli lastele

Rütmikatund võimaldab lastel arendada nende musikaalseid, emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi. Koosmusitseerimise abil paraneb õpilase rütmitunnetus, pillimänguoskus, viisipidamine ning eneseväljendusoskus. Lapsed muutuvad julgemaks, arvestavad oma kaaslastega ning julgevad ennast loovalt läbi liikumise väljendada ning instrumentidel improviseerida.

Rütmikatunnid toimuvad vahetult enne eelkooli õppepäeva teisipäeval VÕI neljapäeval kl. 16.00-16.30.

Kuutasu: 20 € ( Õppekava on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt, koolituskulult on tulumaksu tagastamise võimalus.)

Rütmikaringi juhendaja on Kaja Kaus

Rõõmsate kohtumisteni!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eelkooli 2023/2022. õppeaasta algas vahva lühinäidendiga "Pipi esimene koolipäev".

Suur-suur tänu 3.b klassi tublidele näitlejatele!

  


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx